Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av smekabcitylife.se. Godkänn.
 
Vill du läsa mer om vår policy kring cookies klickar du här.

Klimatanpassning – landskapsarkitektur som motverkar översvämningar från kraftiga skyfall

Publicerad 2022-12-20, Blogg

Skyfall och extremväder blir allt vanligare i Sverige på grund av klimatförändringarna, med kostsamma skador som följd. Sommaren 2021 drabbades bland annat Gävleborg och Dalarna av kraftiga översvämningar som orsakade skador för en halv miljard. Sverige är ett av världens mest urbaniserade länder, hela 85 procent av landets befolkning bor i tätorter. Det ställer i sin tur höga krav på planeringen av våra stadsmiljöer. Klimatförändringarnas effekter, framförallt kraftiga skyfall och översvämningar, är en stor utmaning för kommunerna och för samhällsplaneringen i stort. Det faktum att lågt liggande mark nära vatten ses som särskilt attraktiv att bebygga underlättar inte direkt klimatanpassningsarbetet.

Skyfallshantering stor utmaning för kommunerna

Idag saknas en nationell samordning för klimatanpassning och skyfallshantering – istället är det kommunernas ansvar att genomföra konkreta åtgärder. Många kommuner arbetar med att ta fram skyfallsplaner som ett led i en mer omfattande strategi för klimatanpassning. Vid kraftiga skyfall fylls dagvattensystemet snabbt och dessvärre är det inte möjligt att lösa skyfallshanteringen fullt ut genom att öka kapaciteten i dagvattensystemen. Extrema regn måste avledas med andra metoder än bara ledningar och tunnlar under mark, och drivkraften är stor för att hitta lösningar ovan mark för skyfallshanteringen. Du som på olika sätt arbetar med landskapsarkitektur kan vara ett stöd för kommunerna och hjälpa till med vår gemensamma utmaning att klimatanpassa stadsmiljön i framtida om- och nybyggnadsprojekt.

Metoder för klimatanpassad landskapsarkitektur

Det finns många olika metoder för att främja en hållbar dagvattenhantering och minska risken för översvämningar. Det är ofta en kedja av sammanhängande åtgärder som tillsammans skapar den slutliga skyfallshanteringen i ett område. Här går vi igenom några av de metoder som du kan använda i projekt för att motverka risken för översvämningar.

Planerad översvämning

För att uppnå en hållbar dagvattenhantering är det viktigt att planera in översvämningsytor som är anpassade för att klara av ett kraftigt regn. Genom att styra om översvämningarna till platser där de inte gör skada kan dagvattensystemet avlastas och risken för översvämningar på sårbara platser minskar. Exempel på lämpliga platser för planerad översvämning är särskilt anpassade parker och idrottsplatser.

Undvik hårdgjorda ytor

Vid kraftiga skyfall är det viktigt att vattnet inte skadar bebyggelse. Ju lättare det är för vattnet att tränga ner i marken istället för att forsa ner i dagvattensystemet desto mindre risk för kraftiga översvämningar. Dessvärre är det en trend att allt mer markbeläggning byts ut inom befintlig tomtmark och omvandlas till en hårdgjord yta för att bli mer lättskött. Det gör att andelen hårdgjorda ytor ökar och andelen mark som faktiskt kan ta hand om dagvattnet minskar. Att undvika hårdgjorda ytor där det inte är absolut nödvändigt, är en viktig insats för skyfallshanteringen. Arbeta istället med genomsläppliga beläggningar i så stor utsträckning som möjligt.

Fler multifunktionella ytor

För att jämna ut flöden och undvika skador vid kraftig nederbörd kan du arbeta med multifunktionella ytor. En multifunktionell yta kan exempelvis vara utformad som en stor, öppen gräsyta eller en hårdgjord yta med flera genomsläppliga nedsänkningar. Ytan anläggs så att utflödet av vatten regleras vid kraftigt regn, och tillfälliga vattenspeglar bildas vid hög avrinning. Vid torrväder kan ytan användas till andra ändamål, exempelvis som lekyta.

Ta vara på trädens ekosystemtjänster

Den gröna infrastrukturen i städer är viktig för att skydda mot översvämningar, men bidrar också till att göra boendemiljön attraktiv och reglera temperaturen i stadsmiljön. Träd är mest effektiva när det gäller att motverka översvämningar. Träd tar hand om stora mängder vatten under vegetationsperioden, dels genom att bladverket fördröjer regnet, och dels genom att dra till sig stora mängder vatten till rotsystemet. Om träden dessutom planteras i en skelettjord och med luftiga förstärkningslager kan dagvattnet samtidigt renas. Det ger träden så bra förutsättningar som möjligt att må bra och samtidigt motverka översvämningar.

Väderskydd med Sedumtak tar hand om dagvatten och ger ett grönt intryck i utemiljön vid Rambergsvallen i Göteborg.

Naturbaserade lösningar för hållbar dagvattenhantering

Naturbaserade lösningar för att hantera dagvatten, exempelvis regnbäddar, gröna tak och öppna dagvattendammar, blir ett allt vanligare inslag i stadsmiljön. De gröna lösningarna skapar nya möjligheter att avlasta dagvattensystemet. Gröna lösningar kan vara små åtgärder, vilket är en fördel i det urbana rummet. Regnbäddar, gröna tak och väggar, genomsläppliga ytor, svackdiken och träd kan tillsammans ge stora effekter.

Globalt har vi en stor och gemensam utmaning framför oss vad gäller klimatanpassning och skyfallshantering – och Sverige är inget undantag. Landskapsarkitekturen spelar en viktig roll när det gäller att implementera strategier för skyfallshantering för att motverka översvämningar. Rent konkret kan det handla om att ta upp klimatanpassning och skyfallshantering tidigt i ett projekt och se till att integrera frågorna i processen redan från början.